Szukaj
Laur Technologii Przyszłości

O Wyróżnieniu

Wprowadzone uchwałą Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii osobie fizycznej będącej obywatel polskim bądź zagranicznym za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przełomowych technologii i unowocześnienia polskiego przemysłu wysokiej techniki.

Laur przyznaje się w następujących 3 kategoriach:

1) szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej,

2) zasługi w działalności państwowej publicznej i organizacyjnej dla rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii,

3) zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej w szczególności europejskiej, w obszarze wysokiej techniki.

Wyróżnienie jest przyznawane corocznie, przy czym w każdej z kategorii w danym roku można przyznać tylko jeden Laur.

Kandydata do wyróżnienia może zgłosić każdy pracownik członka Izby, a także członek jego organu lub organu Izby.

Kapituła powoływana jest spośród osób o uznanym powszechnie dorobku w obszarze nauk technicznych, w składzie co najmniej 5 osób.

Laureaci 2023

W pierwszej edycji przyznano 2 Laury Technologii Przyszłości. Zostały wręczone w czasie Uroczystego posiedzenia Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

W następujących kategoriach:

  • za zasługi w działalności państwowej publicznej i organizacyjnej dla rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. 
Laur ten został przyznany Ewie Mańkiewicz-Cudny
  • za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej

Laur ten został przyznany Wojciechowi Wajdzie

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.