Laur Technologii Przyszłości 2023 

za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej

Wojciech Wajda

Wojciech Wajda rozpoczął karierę zawodową jako pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Instytucie Fizyki.  Jego pierwsze prace koncentrowały się na badaniach z zakresu optyki zintegrowanej i akustyki molekularnej.

W 1988 roku, wraz z przyjaciółmi ze swojej uczelni, postanowił kontynuować działalność badawczo-rozwojową w nowej formule i założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO. Później firma rozszerzyła swoją działalność na obszary takie jak automatyka, elektronika, informatyka i telekomunikacja.

Efektem działalności są innowacyjne i unikalne projekty, które stanowią podstawę dla rozwoju technologii przyszłości w różnych dziedzinach gospodarki, czyli:

– w dziedzinie automatyki i transportu

– w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju

– w dziedzinie informatyki i telekomunikacji

– w dziedzinie Medycyny

– systemy dla administracji samorządowej i rządowej

Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozwój gospodarki i nauki polskiej.  Jest współzałożycielem i Członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach za co został uhonorowany Złota odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.

W trakcie swojej wieloletniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został wielokrotnie uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Decyzjami Ministrów, Wojewodów, Marszałków Województw oraz Rektorów wyższych uczelni otrzymał: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznakę „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz został odznaczony medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

Na podkreślenie zasługuje fakt przyznania mu przez byłych Prezydentów RP: Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku z okazji 25-lecia WASKO, Pan Wojciech Wajda został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi wniesione w rozwój informatyki w Polsce.

Grupa Kapitałowa WASKO w skład której wchodzi obecnie 10 spółek, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 roku i zatrudniająca 1400 osób, głównie absolwentów wyższych uczelni technicznych, wypracowała ogromny potencjał, który gwarantuje nieustanny rozwój  w kluczowych dziedzinach technologii przyszłości.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.