Szukaj
Przedmiot działania

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH)

Powstała w 2008 r. jako organizacja non-profit zrzeszająca instytucje naukowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa wysokich technologii i inne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach technologicznych. Misją Izby jest integracja środowiska, wspieranie inicjatyw wysokich technologii, transformacji cyfrowej i energetycznej, rozwój współpracy międzynarodowej oraz promocja polskich rozwiązań technologicznych w Europie i na świecie. Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Nasi Członkowie są wymieniani jako wybitni innowatorzy, twórcy patentów i opracowań nowych technologii mających wpływ na dynamiczny rozwój gospodarczy Polski. Nasi przedstawiciele zasiadają w organizacjach krajowych i unijnych, sejmowych komisjach, opiniując projekty ustaw o znaczeniu gospodarczym. Izba jest organizatorem międzynarodowych i krajowych forów wymiany doświadczeń kadry inżynierskiej. Kluczowym przedsięwzięciem jest Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF, organizowane pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku. W ramach Izby działa Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa, której misją grupy jest reprezentowanie głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji UE i Programów Ramowych UE na forum krajowym i europejskim oraz inicjowanie wspólnych projektów. IZTECH jest założycielem Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii – CEZATECH.

Izba wykonuje swoje zadania poprzez:

1) promocję przedsiębiorczości wysokiej techniki, osiągnięć Członków Izby i twórców zaawansowanych technologii,

2) inspirowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców działających w obszarze zaawansowanych technologii i współpracę w tym zakresie z organami władzy i administracji państwowej,

3) doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach wzrostu,

4) działanie na rzecz wykreowania przedsiębiorców o silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

5) wspieranie innowacyjnych inicjatyw Członków Izby, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu   państwa i funduszy Unii Europejskiej,

6) współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, w tym funduszy kapitału zalążkowego,

7) wspomaganie Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,

8) promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,

9) promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych,

10) podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii,

11) udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych,

12) ułatwianie Członkom Izby dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,

13) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.