Szukaj

GRUPA IZTECH

Działa na rzecz efektywnego wykorzystywania perspektywicznych technologii wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Dostarcza konkretnych wartości interesariuszom ekosystemu dostawców i użytkowników perspektywicznych technologii poprzez inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dedykowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju kompetencji, dzielenia się informacjami i wiedzą, budowania środków wspomagających wdrażanie technologii.

Misja CEZATECH jest komplementarna z celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii Sp. z o.o. (CEZATECH) została powołana przez IZTECH i jest organizatorem oraz partnerem inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju perspektywicznych technologii.

Celem tej aktywności jest:

  • Szerzenie wiedzy na temat perspektywicznych technologii i ich zastosowań
  • Budowanie merytorycznych podwalin pod rozwój perspektywicznych technologii
  • Budowanie płaszczyzny komunikacji, dotarcia do potencjalnych użytkowników i partnerów związanych z ekosystemem nowoczesnych technologii
  • Prezentowanie możliwości pozyskania wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu perspektywicznych technologii

Tworzenie konsorcjów i partnerstw mających na celu zrównoważony rozwój gospodarki w oparciu o perspektywiczne technologie

Numer telefonu:

22 651-73-87

Email:

office@cezatech.com.pl

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.