Szukaj
IZTECH w gremiach i organizacjach

Gremia:

Izba prowadzi działania na rzecz doskonalenia otoczenia prawnego oraz przygotowania odpowiednich instrumentów finansowania badań i innowacji dla przemysłu zaawansowanych technologii na poziomie krajowym i europejskim.

Przedstawiciele Izby (prezes Zygmunt Krasiński i wiceprezes Piotr Szynkarczyk):

Przedstawiciele Izby zostali również nominowani do następujących grup roboczych FENG:

  • Grupa robocza ds. włączenia partnerów w realizację Programu FENG,
  • Grupa robocza ds. wdrażania 1. Priorytetu FENG,
  • Grupa robocza ds. wdrażania 2. i 3. Priorytetu FENG,
  • Grupa robocza ds. ewaluacji,
  • Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych.

Ponadto przedstawiciele i eksperci Izby są członkami:

  • Grup Roboczych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) przy MRiT (64 ekspertów);
  • Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • Rad Programowych konferencji, Konserwatorium Krakowskiego, Komisji ds. współpracy międzynarodowej KRASP, Komitetu Certyfikacji IPMA;
  • Strategicznej grupy eksperckiej EARMA.

 

Organizacje:

IZTECH jest członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarczej

Klastra Technologii Metali “ZIELONA KUŹNIA”        

Konsorcjum Naukowo Technologicznego „POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA FOTONIKI

Konsorcjum Naukowo Technologicznego „POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA MIKRO/NANO ELEKTRONIKI”

Konsorcjum Naukowo Przemysłowego „ELA MAT PODKARPACKIE

Platformy Technologicznej Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej

Konsorcjum Sieć Kompetencji Menedżerskich Transformacji Cyfrowej – KOMNET

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.