Członek Kapituły

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. PAN jest dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Informatyki na Politechnice Krakowskiej (PK).

Kieruje Zespołem Inteligencji i Inżynierii Obliczeniowej (Computational Intelligence and Engineering) w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych w IPPT PAN.

Prowadził wykłady z zakresu sztucznej inteligencji oraz seminarium dyplomowe na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK.

Jako promotor wypromował 18. doktorów z zakresu informatyki i inżynierii mechanicznej.

Zajmuje się rozwojem i zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (algorytmy ewolucyjne, genetyczne, immunologiczne, rojowe i memetyczne, sztuczne sieci neuronowe, modelowanie rozmyte) w prognozowaniu szeregów czasowych, w tym szeregów finansowych, w optymalnym projektowaniu systemów oraz nanomateriałów. Z tego zakresu ma wiele publikacji w postaci artykułów i książek.

Interesuje się oceną systemów inteligentnych w kontekście spełnienia przez nie kryteriów sztucznej inteligencji oraz konsekwencjami społecznymi i etycznymi rozwoju sztucznej inteligencji.

 

Jest przewodniczącym Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN,  członkiem Komitetu Informatyki PAN, Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Prognoz PAN.

 

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.