Szukaj
Close this search box.
Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027)

O GRUPIE

Powołana przez Prezesa Polskiej Izby Gospodarczych Zaawansowanych Technologii (IZTECH) Grupa Robocza to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH oraz zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów.

MISJA I CELE

Misją Grupy jest reprezentowanie na forum krajowym oraz europejskim głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych UE.

Celem Grupy jest analiza i opiniowanie dotyczące wdrażania programu Horyzont Europa (HE) i działania na rzecz zwiększenia udziału polskiego sektora wysokich technologii w tym programie.

ZADANIA GRUPY

 • W zakresie PR UE (H2020, HE, FP10) – uczestnictwo w ewaluacjach i konsultacjach publicznych, przygotowywanie stanowisk; wymiana najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów;
 • W zakresie synergii Programów Ramowych z FENG – analizy i rekomendacje, prezentowanie stanowiska w ramach Komitetu Monitorującego i Grup Doradczych;
 • W zakresie krajowego ekosystemu B+R – uczestnictwo w Komitetach Programowych i Grupach Roboczych FENG, przygotowanie rekomendacji dla krajowego ekosystemu B+R; wymiana najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów;
 • Współpraca z instytucjami europejskimi i krajowymi, w tym KE, PE, BPK

SKŁAD GRUPY

 • Grupa skupia przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach Izby i zaproszonych ekspertów, posiadających doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. W jej skład wchodzi 37 osób z 28 organizacji:

  • 10 Uczelni
  • 2 Instytuty PAN
  • 5 Instytutów SBŁ i badawczych
  • 9 Firm:
  • 2 Fundacji i Platform: Technologypartners

  Przewodnicząca Grupy: Katarzyna Walczyk-Matuszyk

DZIAŁANIA

Stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”, przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

Dokument został przygotowany  w ramach konsultacji Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Izby, priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie. Ważne jest wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces, a także mechanizmów skutecznego włączania nowych instytucji, w szczególności tzw. „wysp doskonałości” z regionów Unii o dotychczasowym niskim udziale w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Powyższe stanowisko zostało przywołane wśród 6 innych stanowisk takich organizacji jak LERU i EARTO, przez wpływowy portal – Science Business, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej. Autor artykułu  „Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme?”

Warsztat w ramach I Konferencji Uniwersytetów Europejskich, 15 maja 2023 w Warszawie

Tytuł: warsztatu: Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich

Ekspertka prowadząca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Horyzont Europa (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Warsztat organizowany we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH).

Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z wybranymi instrumentami w ramach PR Horyzont Europa dedykowanymi współpracy Uniwersytetów Europejskich. Zaprezentowane zostaną wybrane konkursy pakietu Szerszego Uczestnictwa i Wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak również historie sukcesu. Uczestnicy poznają zatem zasady aplikowania, możliwe rodzaje wydatków oraz najlepsze praktyki w przygotowaniu wniosków projektowych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

NEWSLETTER

Horyzont Europa i Fundusze Europejskie skierowany do członków IZTECH

W ramach działalności Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii będą otrzymywać najświeższe informacje na temat udziału w Programach Ramowych UE.

 

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – czekamy na Państwa maile pod adresem:

horyzonteuropa@iztech.pl

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.