Szukaj
Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027)

O GRUPIE

Powołana przez Prezesa Polskiej Izby Gospodarczych Zaawansowanych Technologii (IZTECH) Grupa Robocza to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH oraz zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów.

MISJA I CELE

Misją Grupy jest reprezentowanie na forum krajowym oraz europejskim głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych UE.

Celem Grupy jest analiza i opiniowanie dotyczące wdrażania programu Horyzont Europa (HE) i działania na rzecz zwiększenia udziału polskiego sektora wysokich technologii w tym programie.

ZADANIA GRUPY

 • W zakresie PR UE (H2020, HE, FP10) – uczestnictwo w ewaluacjach i konsultacjach publicznych, przygotowywanie stanowisk; wymiana najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów;
 • W zakresie synergii Programów Ramowych z FENG – analizy i rekomendacje, prezentowanie stanowiska w ramach Komitetu Monitorującego i Grup Doradczych;
 • W zakresie krajowego ekosystemu B+R – uczestnictwo w Komitetach Programowych i Grupach Roboczych FENG, przygotowanie rekomendacji dla krajowego ekosystemu B+R; wymiana najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów;
 • Współpraca z instytucjami europejskimi i krajowymi, w tym KE, PE, BPK

SKŁAD GRUPY

 • Grupa skupia przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach Izby i zaproszonych ekspertów, posiadających doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. W jej skład wchodzi 37 osób z 28 organizacji:

  • 10 Uczelni
  • 2 Instytuty PAN
  • 5 Instytutów SBŁ i badawczych
  • 9 Firm:
  • 2 Fundacji i Platform: Technologypartners

  Przewodnicząca Grupy: Katarzyna Walczyk-Matuszyk

DZIAŁANIA

Stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”, przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

Dokument został przygotowany  w ramach konsultacji Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Izby, priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie. Ważne jest wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces, a także mechanizmów skutecznego włączania nowych instytucji, w szczególności tzw. „wysp doskonałości” z regionów Unii o dotychczasowym niskim udziale w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Powyższe stanowisko zostało przywołane wśród 6 innych stanowisk takich organizacji jak LERU i EARTO, przez wpływowy portal – Science Business, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej. Autor artykułu  „Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme?”

Warsztat w ramach I Konferencji Uniwersytetów Europejskich, 15 maja 2023 w Warszawie

Tytuł: warsztatu: Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich

Ekspertka prowadząca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Horyzont Europa (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Warsztat organizowany we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH).

Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z wybranymi instrumentami w ramach PR Horyzont Europa dedykowanymi współpracy Uniwersytetów Europejskich. Zaprezentowane zostaną wybrane konkursy pakietu Szerszego Uczestnictwa i Wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak również historie sukcesu. Uczestnicy poznają zatem zasady aplikowania, możliwe rodzaje wydatków oraz najlepsze praktyki w przygotowaniu wniosków projektowych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

10. Program Ramowy

Głęboko wierzymy, że nadchodzący 10. Program Ramowy ma na celu rozwój na bazie dotychczasowych dokonań. Jednocześnie prezentuje perspektywiczne podejście, które promuje inkluzywność, elastyczność i efektywność na rzecz badań i innowacji w Europie. W związku z tym, niniejszy dokument przedstawia kluczowe punkty i idee stanowiące fundament przyszłego Programu Ramowego, reprezentując głos polskiego sektora zaawansowanych technologii za pośrednictwem Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH). Treść dokumentu jest dostępna pod linkiem: https://www.iztech.pl/aktualnosci/stanowisko-izby-gospodarczej-zaawansowanych-technologii-iztech-do-10-programu-ramowego/

NEWSLETTER

Horyzont Europa i Fundusze Europejskie skierowany do członków IZTECH

W ramach działalności Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii będą otrzymywać najświeższe informacje na temat udziału w Programach Ramowych UE.

 

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – czekamy na Państwa maile pod adresem:

horyzonteuropa@iztech.pl

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.