Szukaj
Stanowiska i opinie Izby

29.06.2022 r.

Stanowisko w sprawie projektu New European Innovation Agenda dotyczące kwestii Fostering Innovation Cohesion przedstawione w czasie wystąpienia w High-level Panel discussion z udziałem Mariyi Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży w ramach 1st European Innovation Area Summit w Brukseli.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Izby, przygotowanym na podstawie analiz własnych i wkładu przesłanego przez członków, priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie. Zaproponowano wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces (np. przyjazne procedury zamówień publicznych w obszarze przełomowych innowacji), a także mechanizmów skutecznego włączania w europejskie konsorcja i projekty nowych instytucji o wysokim potencjale technologicznym reprezentujących wszystkie regiony UE.

24.06.2022 r.

Stanowisko do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG):

Uwagi i komentarze Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii do kryteriów wyboru projektów w ramach 1. Priorytetu FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”.

W stanowisku Izby przygotowanym na podstawie analiz własnych i wkładu przesłanego przez członków, popieramy wprowadzenie kryterium nowości rezultatów projektu w skali ponadkrajowej, postulujemy traktowanie cyfryzacji nie tylko, jako zakupu narzędzi informatycznych, ale w dużo szerszym znaczeniu, postulujemy wprowadzenie dodatkowego kryterium wyboru projektów premiującego wykorzystanie dostępnej infrastruktury B+R powstałej w wyniku działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” i postulujemy wprowadzenie, analogicznie jak w programie Horyzont Europa, kryterium jakości i efektywności realizacji projektu (ang. quality and efficiency of the implementation).

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.