Szukaj
Stanowiska i opinie Izby

17.10.2021 r.

Uwagi do programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) 

W stanowisku Izby przygotowanym na podstawie analiz własnych i wkładu przesłanego przez członków podkreślono rolę innowacji przełomowych w rozwoju Mazowsza, harmonizacji zasad FEM z programem Horyzont Europa oraz potrzebę odbiurokratyzowania procedur, elastyczności instrumentów i umiędzynarodowienia instrumentów wsparcia.

15.07.2021 r.

Uwagi do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

W stanowisku Izby przygotowanym na podstawie analiz własnych i wkładu przesłanego przez członków, zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia właściwych instrumentów wsparcia dla rozwoju kompetencji cyfrowych

16.04.2021 r.

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii do Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

 Stanowisko Izby przygotowane na podstawie analiz własnych i wkładu przesłanego przez członków. Podkreślono rolę innowacji przełomowych w rozwoju Polski, harmonizacji zasad FENG z programem Horyzont Europa oraz potrzebę odbiurokratyzowania procedur, elastyczności instrumentów i umiędzynarodowienia instrumentów wsparcia. Wiele wniosków zgłoszonych przez Izbę zostało wprowadzonych do procedur regulujących tryb wyboru projektów i ich dofinansowania.

15.02.2021 r.

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w sprawie Nowej Polityki Przemysłowej Polski

W związku z przygotowywaniem Nowej Polityki Przemysłowej  (NPP) Polski, Izba skonsultowała z członkami i przekazała do MRPiT Stanowisko w sprawie Polityki Przemysłowej Polski. Podkreślono, że NPP może stanowić bazę do przygotowania krajowej strategii hi-tech, określającej stan obecny branży, priorytetowe obszary i cele. Powinna też służyć promocji nowych technologii w opinii gospodarczej, w tym umocnieniu pozycji polskiego przemysłu zawansowanych technologii na mapie gospodarczej Europy.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.