Szukaj

Aktualności

15 marca 2024 - start konsultacji publicznych dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  poinformowało o rozpoczęciu w dn. 15 marca 2024 r. konsultacji publicznych dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy. To efekt prac nad przeglądem reform i inwestycji z KPO, które resort prowadził od stycznia. Zaproponowano  zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach. Celem jest, aby KPO było inwestycją na pokolenia, maksymalnie opłacalną dla polskich finansów publicznych i budżetu i żeby wesprzeć tą wielką zmianą najsłabszych – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Główne zmiany w reformach zaproponowane w rewizji

MFiPR zaproponowało w rewizji usunięcie kamienia milowego dotyczącego wprowadzenia w Polsce podatku od posiadania pojazdów spalinowych, zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Zmiana w realizacji reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie polegać na zastąpieniu przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego ich przygotowaniem i opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto przedstawiliśmy zmiany w opisie kamienia milowego dotyczącego wejścia w życie do końca 2024 r. ustawy, która zapewni realizację reformy systemu opieki długoterminowej w Polsce. Dotyczy to wzrostu uczestnictwa niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój opieki długoterminowej. Ma to być zgodne z możliwymi do realizacji rekomendacjami opracowanymi przez ekspertów Banku Światowego.

Rewizja KPO ma umożliwić skuteczną realizację reform i inwestycji w komponencie mającym na celu zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z jej planem do połowy 2024 r. wejdzie w życie akt prawny ministra zdrowia z wykazem kryteriów kwalifikowania szpitali do poszczególnych poziomów opieki onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

Do końca 2024 r. wejdzie w życie regulacja o Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Do połowy 2026 r. wejdzie w życie pakiet legislacyjny, który wpłynie na poprawę efektywności szpitali.

W przypadku transportu przyjaznego dla środowiska w projekcie rewizji proponujemy rozłożenie w czasie do 2030 r. zakupu autobusów zeroemisyjnych przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przesunięcia terminu realizacji reform

W rewizji proponujemy przesunięcie w czasie reform. Dotyczy to m.in.:

 • poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat trzech;
 • zwiększenia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych;
 • zwiększenia efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych;
 • stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych;
 • wzrostu wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska;
 • zwiększenia udziału transportu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego oraz zapobiegania problemowi negatywnego wpływu transportu na środowisko i jego ograniczenie.
Zmiany zakresu, opisu i terminu inwestycji

W projekcie rewizji są także propozycje zmiany zakresu i opisu inwestycji. Dotyczy to m.in.:

 • wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • budowy infrastruktury terminalowej offshore;
 • wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych;
 • rozwoju i modernizacji infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych;
 • przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia;
 • rozwoju potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce substancji czynnych w składnikach leków (API);
 • zero i niskoemisyjnego transportu zbiorowego, linii kolejowych, projektów intermodalnych.

Są także zmiany dotyczące wartości wskaźników inwestycji (m.in. dotyczy to wsparcia dla rolników, kultury, rozwoju badań w zakresie nauk medycznych, transportu kolejowego).

W rewizji są także propozycje przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Chodzi o:

 • wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy;
 • inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego;
 • rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycji związane z produkcją w Polsce API.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-rewizji-krajowego-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.