Szukaj
Polityka prywatności realizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii

RODO

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

I. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie
  (02-699), ul. Taborowa 22, Rzeczpospolita Polska,

 1. numery ewidencyjne: NIP 5252424506, REGON 141400813, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji, Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych oraz w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000304357.
 2. tel. 48 22 651 73 89, e-mail: sekretariat@iztech.pl

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W zgodzie z przepisami RODO nie został wyznaczony przez Administratora inspektor danych osobowych, z uwagi na rodzaj wykonywanej działalności oraz ilość przetwarzanych danych osobowych (zbiorów).

III. Podstawa prawna

 1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Izbę, jest:
  • zgoda osoby, której dane są przetwarzane,
  • sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą (dane do przygotowania umowy cywilnej),
  • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wpisywanie danych klienta do ksiąg rachunkowych, których prowadzenie jest narzucone przepisami prawa o rachunkowości),
  • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. złożenie pozwu do sądu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu partnerowi, zleceniobiorcy),
 2. W przypadku szczególnych kategorii danych (wyznanie, orientacja seksualna, poglądy polityczne, pochodzenie) podstawą do przetwarzania danych są:
  • wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań związanych z zatrudnieniem czy ubezpieczeniem społecznym pracowników,
  • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, a także do oceny zdolności pracownika do pracy,
  • sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
 3. Za legalną uznaje się każdą zgodę na przetwarzanie danych, która jest:
  • dobrowolna – tj. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi ją bez przymusu,
  • konkretna – dokładnie określa cel przetwarzania i została wyrażona oddzielnie dla każdego celu,
  • jednoznaczna – tzn. ma charakter wyraźny.

IV. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Izbę jest w szczególności:

 • prawidłowa realizacja umów o świadczenie usług laboratoryjnych znajdujących się w ofercie Izby lub usług powiązanych z nimi,
 • świadczenie usług doradczych także drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za wykonane i zamówione usługi,
 • prawidłowa ochrona, zarządzania i obsługi kont członków Izby i klientów w systemie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zawieranych z Izbą lub przez Izbę umów, w tym świadczenie usług laboratoryjnych, doradczych itp., a także umów o świadczenie przez Izbę pomocy de minimis,
 • organizowanie działań promocyjnych lub marketingowych a przede wszystkim wspieranie członków Izby w tym przedmiocie,
 • organizacja i przeprowadzanie przedsięwzięć naukowych, kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, wystaw, działalności wydawniczej oraz innych o podobnym charakterze,
 • prowadzenie działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego,
 • wykonanie innych działań w ramach działalności Izby określonej w jej Statucie.

V. Uprawnienia osoby, której dane osobowe przetwarza Izba

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Izba przetwarza dane   osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane przez nią z wymienionych poniżej uprawnień: 

 • zgłaszane w dowolnym momencie,
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego przez nią innego niż Izba administratora,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Izbę,
  • celu i sposobu ich przetwarzania,
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Izbę. 

VI. Organ odwoławczy – wnoszenie skarg

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Izbę danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Izba przechowuje przez okres zależny od podstawy tych czynności:

 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dotyczą, to będą tak długo przetwarzane, aż nie ustanie cel przetwarzania, chyba że osoba ta wcześniej odwoła zgodę. Po odwołaniu zgody dane osobowe będą przechowywanie nie dłużej niż przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, to dane Izba będzie przetwarzać tak długo jak to będzie niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń w zależności od rodzaju umowy, w większości przypadków jest to okres 3 lat,
 • jeśli powodem przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku, to okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa dotyczących tego obowiązku (np. przechowywanie dokumentacji przez okres 5 lat wynikający z ustawy o rachunkowości).

VIII. Automatyczne przetwarzanie danych w Izbie

Izba przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje profilowania danych.

IX. Udostępnianie danych osobowych

 1. Posiadanie danych osobowych konieczne jest wyłącznie w celu:
  • wykonania umowy,
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy,
  • wypełnienia ciążącego na Izbie obowiązku prawnego.
 1. W wyżej wskazanych przypadkach brak odpowiednich do celu pozyskania następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • PESEL,
  • adres e-mail lub nr telefonu,
  • adres dla doręczeń (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania), skutkować może niemożnością zawarcia umowy lub wykonania oczekiwanego świadczenia lub czynności prawnej.

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.