Szukaj

Aktualności

Warsztat w ramach I Konferencji Uniwersytetów Europejskich

W czasie I Konferencji Uniwersytetów Europejskich odbył się warsztat organizowany we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) pt. Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich Ekspertką prowadząca była Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Horyzont Europa (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z wybranymi instrumentami w ramach PR Horyzont Europa dedykowanymi współpracy Uniwersytetów Europejskich. Zaprezentowane zostaną wybrane konkursy pakietu Szerszego Uczestnictwa i Wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak również historie sukcesu. Uczestnicy poznają zatem zasady aplikowania, możliwe rodzaje wydatków oraz najlepsze praktyki w przygotowaniu wniosków projektowych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/program-konferencji-uniwersytetow-europejskich

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.