Szukaj

Aktualności

Zostań Coachem Innowacji!

Jeśli jesteś związana/-y ze światem nauki i posiadasz kompetencje w zakresie innowacji produktowej, procesów biznesowych oraz doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami, zgłoś swoją kandydaturę na ekspertkę/eksperta ds. innowacji w ramach projektu Innovation Coach.

Innovation Coach to projekt realizowany wspólnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć, a także nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I (Badania, Rozwój, Innowacje).

Do tej pory udało nam się pomóc wkroczyć na ścieżkę innowacji ponad 1000 firmom.

W ramach wsparcia oferujemy bezpłatną dla przedsiębiorców usługę informacyjną coachingu innowacji – prowadzoną przez ekspertki i ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań i analizę otoczenia gospodarczego. Wynikiem coachingu są indywidualne rekomendacje dla firmy zawierające wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementację innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Coach innowacji odpowiedzialny będzie za współpracę z przedsiębiorcą i opracowanie wraz z nim pomysłu na innowację, która uwzględnia:

 • analizę doświadczenia przedsiębiorstwa, potencjału branży i konkurencji
 • wnioski z przeprowadzanych indywidualnych konsultacji z firmą
 • Rekomendacje zawierające sposób i źródła finansowania na rozwój innowacji w danym przedsiębiorstwie
 • wskazanie jednostek naukowych i badawczych, które mogą stanowić wsparcie we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie
 • szczegółowy i praktyczny plan działania oraz niezbędne zasoby osobowe czy rzeczowe 

Od Coacha innowacji oczekujemy:

 • aktywności akademickiej oraz sukcesów naukowych i/lub biznesowych
 • rozumienia potrzeb biznesu
 • dogłębnej znajomości deklarowanej specjalizacji/branży
 • znajomości najnowszych trendów w swojej branży
 • znajomości instytucji badawczych zajmujących się pracami B+R w swoim sektorze
 • wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

Oferujemy:

 • wynagrodzenie na umowę o dzieło za każdy przeprowadzony coaching
 • szkolenia i warsztaty (organizacyjne i merytoryczne) dedykowane ekspertkom i ekspertom
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w prowadzeniu coachingu

Zgłoszenia i szczegóły dotyczące współpracy dostępne są na stronie projektu:

https://www.innovationcoach.pl/zostan-coachem

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.