Szukaj

Aktualności

Prof. Teofil Jesionowski Rektorem Politechniki Poznańskiej w Kadencji 2024-2028

W dniu 25 marca 2024 roku Kolegium Elektorów Politechniki Poznańskiej dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028. Po raz drugi powierzono tę funkcję prof. dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu.

To druga kadencja prof. Jesionowskiego w roli Rektora Politechniki Poznańskiej.

Minione 4 lata to najwyższe noty ewaluacji naukowej – dwie dyscypliny z kategorią A+, a siedem pozostałych z kategorią A, dzięki czemu Politechnika Poznańska uzyskała status uczelni pretendującej do programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Politechnika Poznańska stała się liderem  Uniwersytetu Europejskiego EUNICE4U, czyli konsorcjum w skład którego wchodzi 10 uczelni o zróżnicowanym profilu naukowym i dydaktycznym.

Doktoranci i Studenci byli licznie nagradzani czy wyróżniani za spektakularne sukcesy przez instytucje lub gremia krajowe i międzynarodowe. Potencjał uczelni ciągle wzrasta wraz ze wzrostem nominacji profesorskich .

Powstały nowe, atrakcyjne kierunki studiów i programy studiów podyplomowych, komplementarne z wymogami rynku, a także program motywacyjny dla dydaktyków. Wartym podkreślenia jest kilkukrotny wzrost liczby cudzoziemców.

Podnosząc poziom techniczny i infrastrukturalny Politechniki Poznańskiej zrealizowano pięć projektów na Kampusie Kąkolewo, dających możliwość rozwoju dydaktyki, a przede wszystkim nowych obszarów badań i transferu technologii. Jako pierwsza innowacyjna uczelnia w kraju oddaliśmy do użytku farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. 

Rozpoczęto również inwestycję „Budynek Administracji Centralnej” o nazwie zwyczajowej Nowy Rektorat, Będzie to niemal zero-energetyczny obiekt pięknie wkomponowany w otoczenie Warty i całego Kampusu Politechniki Poznańskiej.

Prof. Teofil Jesionowski to chemik, inżynier i dumny absolwent Politechniki Poznańskiej.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2020-2024), koordynator strategicznego projektu w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE4U, od roku 2020 członek Polskiej Akademii Nauk.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Jesionowskiego jest ściśle związany z rozwojem technologii zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów, dedykowanych do utylitarnych zastosowań, m.in. w przetwórstwie tworzyw sztucznych czy modyfikacji polimerów, unieszkodliwianiu zanieczyszczeń wodnych związkami nieorganicznymi i organicznymi, katalizie, jak również w biotechnologii, medycynie czy elektrochemii. Liczne badania naukowe dotyczą także rozwoju tzw. „Zielonej Chemii”.

Źródło: https://put.poznan.pl/artykul/prof-teofil-jesionowski-rektorem-politechniki-poznanskiej-w-kadencji-2024-2028

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.