Szukaj

Aktualności

Konsultacje społeczne proponowanej listy sektorowych rad ds. kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do zgłaszania uwag do listy sektorów, w których Agencja planuje wybierać sektorowe rady ds. kompetencji.

Przedmiotem konsultacji jest lista zawierająca propozycję 32 sektorów. Sektory zostały zdefiniowane z wykorzystaniem kodów PKD, obszarów działalności sektora oraz kluczowych kompetencji.

Najważniejsze cele działania sektorowych rad ds. kompetencji w Polsce:

CEL 1: pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki,

CEL 2: upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki,

CEL 3: inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami,

CEL 4: formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

Do głównych zadań sektorowych rad ds. kompetencji należy:

– rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;

– współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;

– określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz zlecenia ww. badań;

– identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz ich aktualizacji;

– identyfikacja potrzeb tworzenia kwalifikacji;

– przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

– przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Informacje zebrane w czasie konsultacji będą służyły identyfikacji i zdefiniowaniu sektorów oraz zebraniu uwag do propozycji listy PARP. Konsultacje mają posłużyć wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia interesariuszy, do ewentualnej modyfikacji listy sektorów.

Lista będzie podstawą do przygotowania konkursu na powierzenie wybranym podmiotom organizacji i prowadzenia rady do spraw kompetencji w danym sektorze.

Rady będą mogły otrzymać dofinasowanie projektów na identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych w sektorze z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W FERS przewidziane zostało około 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych i około 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe i Radę Programową do spraw Kompetencji.

Obecnie w systemie funkcjonuje 17 rad sektorowych wyłonionych w konkursach na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Agencja będzie rozwijać System sektorowych rad ds. kompetencji poprzez zwiększenie ich liczby co najmniej do 27.

Dotychczas rady sektorowe tworzone były w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Obecnie PARP proponuje definiowanie sektorów z wykorzystaniem nie tylko kodów PKD, ale także obszarów działalności sektora i opisów kluczowych stanowisk, zawodów, kompetencji w sektorze.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84740:konsultacje-spoleczne-proponowanej-listy-sektorowych-rad-ds-kompetencji

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.