Szukaj

Aktualności

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zainaugurował dwa projekty w ramach Horyzontu Europa

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zainaugurował dwa projekty realizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa – HortiFoodTrends (Twinning) i SPIN-FERT (Misja Gleba).

HORTIFOODTRENDS to projekt, w ramach którego Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (InHort) utworzy i wdroży w swojej praktyce długotrwałą, interdyscyplinarną sieć współpracy z renomowanymi partnerami europejskimi: Københavns Universitet (UCPH), Ass Groupe Ecole Superieure Agricultures (ESA) i Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse (IPBR), w obszar rozwoju nowych produktów spożywczych z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego (konsumentów i sektora przetwórstwa spożywczego), w podejściu określanym jako formuła Living Lab. Wysiłki w ramach projektu skupią się na tworzeniu nowej żywności promującej zdrowie poprzez zastosowanie nowych technik przetwarzania przeznaczonych do konserwacji owoców i warzyw. Uzyskanie odpowiednich kompetencji do prowadzenia prac w formule zorientowanej na konsumenta, a w szczególności z wykorzystaniem podejścia Living Lab, zapewni InHort unikalne narzędzie usprawniające transfer wiedzy do sektora rolno-spożywczego.

Współpraca technologów żywności (wiedza technologiczna ukierunkowana na zachowanie prozdrowotnych właściwości przetworzonych surowców) ze specjalistami z zakresu nauk konsumenckich (wiedza o komunikowaniu się z konsumentami) kontrastująca z potrzebami i preferencjami konsumentów oraz wyartykułowanymi warunkami rynkowymi i ekonomicznymi przez przedsiębiorców (praca w formule Living Lab), ma znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo dostarczenia na rynek HortiFood innowacyjnych, wartościowych pod względem odżywczym i sensorycznym produktów. Tym samym świadomy konsument, zgodnie z ideą unijnej strategii „Od pola do stołu”, będzie miał lepszy dostęp do wysokiej jakości produktów spożywczych, wytwarzanych przy użyciu aktualnych, przyjaznych środowisku, nowoczesnych technologii przetwarzania. Ponadto w ramach działalności HORTIFOODTRENDS przewiduje się wzmocnienie zdolności zarządzania badaniami i umiejętności administracyjnych.

Źródło: https://www.linkedin.com/showcase/hortifoodtrends/about/

Projekt „Innovative practices, tools and products to boost soil fertility and peat substitution in horticultural crops” (SPIN-FERT), którego kierownikiem jest dr hab. Eligio Malusa, prof. IO., zrzesza 20 konsorcjantów i jest realizowany w ramach Misji Gleba (Horyzont Europa).

Celem Projektu SPIN-FERT jest poprawa stanu gleby i produkcja beztorfowych podłoży uprawowych. W ramach projektu proces produkcji różnych biopochodnych i odpadowych produktów nawozowych zostanie zoptymalizowany w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowane one będą przy użyciu innowacyjnych protokołów, które zapewnią wysoce skuteczne biostymulatory i ulepszone właściwości kompostu. Powstaną poprzez dodanie specjalnie wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów i sztucznych kwasów humusowych pochodzących z odpadów w celu poprawy ich właściwości i przydatności dla różnych roślin, w szczególności dla szkółkarstwa i przemysłu roślin doniczkowych. Wszystkie te innowacyjne produkty zostaną zatwierdzone w badaniach terenowych, z których większość przeprowadzona będzie w gospodarstwach komercyjnych i szkółkach po procesie konsultacji z rolnikami, a także zintegrowana z agronomicznymi praktykami zarządzania glebą w celu upowszechnienia rozwiązania.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2027 roku, a jego łączna wartość to prawie 7,1 mln €.

Źródło: https://www.inhort.pl/instytut-ogrodnictwa-pib-realizatorem-i-koordynatorem-projektu-spin-fert/

Serdecznie gratulujemy!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.