Szukaj

Aktualności

9 Kongres Klastrów Polskich z udziałem Wiceprezeski IZTECH

Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Województwo Pomorskie, Współorganizator Wydarzenia, zapraszają do udziału w 9. edycji wydarzenia pn. Kongres Klastrów Polskich, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r. w Gdańsku. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów. IZTECH jest Patronem Honorowym Kongresu.

Podczas dwóch dni Kongresu organizatorzy i prelegenci skoncentrują się na roli i możliwościach klastrów oraz należących do nich firm we wdrażaniu zielonych i cyfrowych zmian gospodarki, w tym w sektorach szczególnie ważnych dla regionu pomorskiego (ICT, Logistyka, Zielona energia). Klastry budują zarówno innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w MŚP UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Przemysłem 4.0.

Celem wydarzenia jest omówienie najnowszych trendów w polityce klastrowej i stymulowanie dyskusji na wysokim szczeblu na temat wyzwań i potrzeb, którymi należy się zająć, lepiej wykorzystując potencjał klastrów. Poruszone zostaną również tematy dotyczące współpracy w celu wsparcia procesu internacjonalizacji firm ukraińskich w Europie i udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

Kongres od ponad 9 lat odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców. Większość klastrów polskich jest zaangażowana w zagadnienia cyfryzacji i nowych zielonych technologii w sektorach logistyki i transportu. Fakt, że gospodarzem tegorocznego kongresu jest Gdańsk zachęca dodatkowo do spojrzenia na kwestie transportu morskiego.

Agenda: https://9kongres.klastrypolskie.pl/ 

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Wiceprezeska Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii  oraz Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa  moderować będzie Panel dyskusyjny pod tytułem: “Współpraca europejska klastrów”

Tematyka panelu obejmować będzie: Projekty i partnerstwa międzynarodowe klastrów – szanse na udział w programach finansowanych z poziomu europejskiego – Euroclusters, COSME itp. European Cluster Collaboration Platform. Współpraca międzynarodowa klastrów służy nie tylko temu, aby sprostać wspólnym nagłym wyzwaniom, ale również jako wsparcie odbudowy gospodarczej w UE.

Uczestnicy dyskusji:

  • Marek Przeor, Komisja Europejska, DG Grow
  • Antonio Novo Guerrero, President of the European Clusters Alliance & Clusters.es. Member of the European Expert Groups “Industrial Forum”, S3 and I3
  • dr Mariusz Citkowski, Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, Ekspert współpracujący z Klastrem Obróbki Metali
  • Dominika Bagińska Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Łukasiewicz – ORGMASZ
  • Grzegorz Gałczyński, Ekspert Kluczowy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • Monika Antonowicz, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.