Szukaj

Aktualności

Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027)

Powołana przez Prezesa Polskiej Izby Gospodarczych Zaawansowanych Technologii (IZTECH) Grupa Robocza to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH oraz zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. Misją grupy będzie reprezentowanie głosu polskiego środowiska w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych UE na forum krajowym oraz europejskim.

Grupa będzie realizowała cele, które obejmują:

 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów w programie Horyzont Europa (HE), w tym profesjonalnego zarządzania;
 • wskazywanie problemów i wyzwań oraz przygotowywanie rekomendacji związanych z realizacją projektów HE w środowisku wysokich technologii;
 • analizę zasad uczestnictwa i wynagrodzeń w HE z punktu widzenia polskich instytucji;
 • analizy i rekomendacje dotyczące udziału Członków Izby i polskich instytucji w HE i Partnerstwach Europejskich;
 • analizy i rekomendacje w zakresie synergii HE z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i innymi programami krajowymi;
 • ocenę i przygotowywanie stanowiska dotyczącego wdrażania HE, w szczególności mocnych i słabych stron europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, misji UE, partnerstw europejskich oraz synergii z innymi programami UE;
 • przygotowywanie stanowiska dotyczącego przyszłych kierunków i planu strategicznego HE na lata 2025-2027;
 • przygotowanie stanowiska do kolejnego 10. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE;
 • przygotowywanie i promowanie ważnych inicjatyw w zakresie Horyzontu Europa;
 • prezentowanie wypracowanych opinii na forum krajowym i europejskim;
 • współpracę z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Ministerstwami, agencjami, HPK/BPK, Członkami Izby oraz Partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Pierwszym zadaniem Grupy jest przygotowanie stanowiska do przedstawienia w ramach konsultacji Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027”.

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.