Szukaj

Aktualności

Prospects 5.0 - zwiększenie wdrażania zasad i praktyk Przemysłu 5.0

PROSPECTS 5.0 jest zainicjowanym niedawno projektem finansowanym w ramach programu Horyzont Europa. Głównym celem projektu jest przyspieszenie przejścia na Przemysł 5.0 poprzez zwiększenie wdrażania zasad i praktyk Przemysłu 5.0 przez przedsiębiorstwa, lokalne ekosystemy innowacji, MŚP/start-upy/scale-upy i sektory przemysłowe.

W ramach projektu PROSPECTS 5.0 planowane jest zapewnianie praktycznego doradztwa, narzędzi oraz rozwiązań dla interesariuszy przemysłowych w celu umożliwienia im przejścia na Przemysł 5.0. Wizja projektu PROSPECTS 5.0 zostanie zrealizowana dzięki skoncentrowaniu się na następujących kluczowych aspektach:

 • Wspieraniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, osrodkami badawczymi oraz agendami rządowymi w celu współtworzenia nowych rozwiazań i innowacji. Współpraca ta umożliwi lepsze zrozumienie potrzeb klientów, opracowanie nowych modeli biznesowych i stworzenienowych rynków i łańcuchów wartości.
 • Doskonaleniu umiejętności i sposobu myślenia osób działających w sektorze poprzez inwestowanie w rozwijanie nowych umiejętności, takich jak kreatywność, myślenie krytyczne i komunikacja.
 • Badaniu projektów pilotażowych w celu przetestowania i zwalidowania nowych technologii, procesów i modeli biznesowych, aby umożliwić firmom uczenie się na błędach, iterowanie i udoskonalanie podejścia przed wdrożeniem w pełnej skali.
 • Pomiarze oddziaływania Przemysłu 5.0 na różne operacje, pracowników, klientów i środowisko, w tym kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), takie jak produktywność, jakość, satysfakcja klienta, odporność i zrównoważony rozwój, a także przekazywanie wyników odpowiednim interesariuszom.
 • Zwiększaniu świadomości korzyści i szans Przemysłu 5.0 poprzez warsztaty projektowe, seminaria/webinaria i inne wydarzenia, które prezentują studia przypadków, najlepsze praktyki, wyzwania oraz najnowsze trendy i technologie.

Działania projektowe opierają się na rzeczywistych przykładach – 14 przypadkach użycia z różnych krajów i 6 różnych branż przemysłowych: produkcji, usług IT, edukacji, energetyki, lotnictwa i motoryzacji. Wybrane branże w istotny sposób napędzają adopcję Przemysłu 5.0 i są kluczowe dla gospodarki europejskiej.

Projekt PROSPECTS 5.0 ma na celu wywarcie znaczącego i istotnego wpływu w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej, przynosząc korzyści szerokiemu gronu interesariuszy. Oczekuje się, że projekt stanie się punktem odniesienia dla przyszłych badań nad Przemysłem 5.0 oraz dla opracowywania nowych map drogowych i polityk UE.

 

WEŹ UDZIAŁ

Chcesz zaangażować się w dochodzenie do Przemysłu 5.0? Poniżej podano działania, do których mogą dołączyć się uczestnicy zewnętrzni:

 • UDZIAŁ WE WSPÓŁTWORZENIU WIEDZY

Poprzez Grupę interesu Przemysłu 5.0

Korzyści Dziel się doświadczeniami na temat Przemysłu 5.0, przekazuj informacje zwrotne na temat bieżących praktyk i badań, bierz udział w wydarzeniach projektowych, nawiązuj kontakty z zaangażowanymi interesariuszami.

  • Uczestnicy EDIHy, DIH, firmy prowadzące studia przypadków (UWAGA case study companies czy chodzi o „objęte studiami przypadków”?), przedstawiciele grup roboczych UE oraz uczestnicy projektów w obszarze zagadnień związanych z Przemysłem 5.0.

Zarejestruj się w celu dołączenia do Grupy interesu Przemysłu 5.0

 • ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZROZUMIENIA PARADYGMATU PRZEMYSŁU 5.0

poprzez internetową platformę współpracy – Przemysł 5.0 Wiki

  • Korzyści Dostęp do przydatnych artykułów autorstwa doświadczonych interesariuszy, wnoszenie własnego wkładu przez dodawanie tekstów  opartych na własnej praktycznej wiedzy.
  • Uczestnicy Osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie w zakresie Biznesu 5.0, reprezentujące sektor badań, przemysł lub decydentów.
 • ZDOBYCIE WIEDZY NA TEMAT PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA PRZEMYSŁU 5.0

w oparciu o raporty oceny Przemysłu 5.0

  • Korzyści Zdobycie wiedzy o praktykach wdrażania, czynnikach napędowych i skutkach, czynnikach adopcji i korzyściach Przemysłu 5.0
  • Uczestnicy MŚP, start-upy, scale-upy, lokalne ośrodki innowacyjności (centra innowacyjności, akceleratory, inkubatory).

poprzez dedykowaną platformę internetową PROSPECTS 5.0

  • Korzyści Ocena zaawansowania własnej organizacji w zakresie wdrażania Przemysłu 5.0, zapoznanie się z przykładami jednostek będących na tym samym oraz następnym poziomie, pozyskanie wskazówek na temat ich drogi rozwoju oraz porad na temat kolejnych działań
  • Uczestnicy Przedstawiciele przemysłu, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji ze wszystkich branż

Zasubskrybuj aktualizacje, aby otrzymywać informacje o działaniach i wynikach projektu

 

KONTAKT

https://prospects5-0.eu/contact/

Project Dissemination and Communication Manager:

Anna Zmiievska, Fundacja Technology Partners, anna.zmiievska@technologypartners.pl

 

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.