Szukaj

Aktualności

Narodowy system innowacyjności. Szanse i wyzwania.

Publikacja „Narodowy System Innowacyjności. Szanse i wyzwania” została opracowana przez ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego i sfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę wypracowania narzędzi prawnych, finansowych i informatycznych, które będą efektywnie wspierać innowacyjność w Polsce.

Niniejsze opracowanie ma na celu wstępną diagnozę potrzeb i wyzwań związanych z innowacyjnością w Polsce. Publikację przygotowano w oparciu o konsultacje z interesariuszami ekosystemu innowacji oraz dokonując przeglądu istniejących opracowań na temat innowacyjności. Na podstawie otrzymanych wyników, eksperci OPI PIB wskazali narzędzia, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania związane z innowacyjnością.

Niniejszy dokument stanowi pierwszy, wstępny etap prac zmierzających do uszczegółowienia działań wspierających innowacyjność.

Główne obszary tematyczne publikacji:

  • definicje innowacji i Narodowego Systemu Innowacyjności;
  • międzynarodowa pozycja Polski w zakresie innowacyjności;
  • innowacyjność w dokumentach strategicznych;
  • nakłady na działalność innowacyjną oraz badawczo-rozwojową;
  • podmioty systemu innowacji w Polsce;
  • bariery innowacyjności;
  • propozycje narzędzi.

Źródło: https://radon.nauka.gov.pl/analizy/narodowy-system-innowacyjnosci

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.