Szukaj

Aktualności

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych nowym członkiem IZTECH

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Celem strategicznym Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest inicjowanie działań dla zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska w aspekcie rozwoju gospodarczego i społecznego w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz europejskim przez prowadzenie działań naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników.

W 1972 roku, na bazie Katowickiego Oddziału Instytutu Gospodarki Wodnej, utworzono z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Centrum Ochrony Środowiska. Do 1991 roku Centrum Ochrony Środowiska działało jako katowicki oddział podlegającego ministrowi ds. środowiska Instytutu Kształtowania Środowiska, a następnie Instytutu Ochrony Środowiska. W 1992 roku katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska stał się samodzielną jednostką, pod nazwą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Wraz z rozwojem w Polsce ochrony środowiska, naukowo-badawczy profil IETU zmieniał się od problematyki ochrony wód powierzchniowych, technologii oczyszczania wód i ścieków, ochrony atmosfery oraz gospodarki komunalnej, w kierunku kompleksowej, systemowej, zintegrowanej ochrony i kształtowania środowiska. Naukowe kompetencje IETU, doświadczenie i umiejętności organizacyjne oraz dostępność usług informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwiły w ostatnich trzech latach współpracę naukowo-badawczą oraz wymianę wiedzy z ponad 200 jednostkami zaangażowanymi w realizację wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych był organizatorem VI FORUM ETV pt. „Nowe konteksty, partnerstwa i ścieżki dla akceptacji rynkowej i uznania weryfikacji technologii środowiskowych jako katalizatora zielonej transformacji”, które odbyło się 18.06.2024 w Warszawie. Partnerem tego wydarzenia była Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Więcej informacji: https://ietu.pl/

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.