Szukaj

Aktualności

Forum Polityki Technologicznej - Podsumowanie

Odbudowa i rozwój sektora wysokich technologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki i przemysłu na europejskim i światowym rynku. Naukowcy, badacze i przedsiębiorcy gotowi są do podjęcia tego wyzwania. Ponad stuosobowa grupa wybitnych ekspertów reprezentujących te środowiska, zadeklarowała merytoryczne wsparcie dla rządu przy opracowaniu polskiej polityki technologicznej i strategii rozwoju wysokich technologii.

Za nami ważne wydarzenie – Forum Polityki Technologicznej, które odbyło się 19 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Organizatorami spotkania byli: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN.

Fot. Edward Piekarski

Celem spotkania było przedstawienie przez grupę ekspertów ds. polityki technologicznej uczestniczącym w Forum Ministrom: Dariuszowi Wieczorkowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krzysztofowi Hetmanowi, Ministrowi Rozwoju i Technologii najważniejszych problemów i rekomendacji dotyczących rozwoju technologicznego Polski, stanowiących bazę do przygotowania polskiej polityki technologicznej.

Pani prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny dokonała otwarcia i wprowadzenia do obrad. Moderatorem spotkania z udziałem rektorów i dziekanów uczelni technicznych, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych, prezesów firm wysokich technologii, organizacji i stowarzyszeń inżynierskich oraz instytucji państwowych, był prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. – To jest bardzo ważne forum – zaznaczył otwierając dyskusję w gronie ekspertów – Jestem przekonany że ta setka osób, która w nim dzisiaj uczestniczy ma do wykonania wielkie zadania, aby dokonać przełomu w polskiej nauce i transferze technologii do gospodarki. Nadszedł czas, żebyśmy przestali być odbiorcami cudzych osiągnięć sprowadzanych do Polski, a stali się ich współtwórcami.  Od nas zależy czy potrafimy połączyć wysiłki i uruchomić sprawczy mechanizm, który dostarczy krajowi sukcesu w opracowaniu innowacyjnych technologii na światowym poziomie.

Fot. Edward Piekarski

W panelu problemowym udział wzięli:

 • Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki
 • Henryk Skarżyński, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Światowego Centrum Słuchu
 • Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 • Piotr Wojciechowski, Prezes Zarządu WB Electronics S.A.
 • Anna Terlecka, Dyrektor Badań i Rozwoju, Adamed Pharma S.A.
 • Tadeusz Burczyński, przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Tadeusz Więckowski, dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkompu-terowego, kierownik Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej
 • dr Kamil Sitarz, Dyrektor ds. Operacyjnych, Ryvu Therapeutics S.A.
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Koordynator Ośrodka Współpracy Rad Uczelni
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
 • Zbigniew Śmieszek, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Wstępem do dyskusji w panelu problemowym, w którym uczestniczyło 11 ekspertów, było wystąpienie prof. Ryszarda Pregiela, prezesa Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii, zatytułowane „Wyzwania polskiej polityki technologicznej”. Założyciel powołanego 15 lat IZTECH-u skoncentrował się w swojej wypowiedzi na problemach, które najbardziej niepokoją inżynierskie środowisko naukowe. – W czasie transformacji ustrojowej zniknęły całe gałęzie przemysłu wysokiej techniki, w tym przemysł komputerowy, obrabiarkowy, czy telekomunikacyjny. Nie potrafiliśmy tych gałęzi wysokiej techniki do dzisiaj odbudować. Nie mamy ani jednego przedsiębiorstwa wysokiej techniki, które byłoby globalnie widoczne i jesteśmy pod tym względem jedynym takim krajem wśród 6 największych państw Unii Europejskiej. Najwyższy czas żeby to zmienić, bo mamy w Polsce ambitnych i zdolnych twórców techniki oraz ogromny potencjał do rozwoju innowacyjnych technologii. Wstępując do Unii Europejskiej w 2004 roku byliśmy na trzecim miejscu od końca w rankingu innowacyjności. Za nami została tylko Rumunia i Bułgaria. W roku 2023 jesteśmy nadal na trzecim miejscu od końca i za nami też jest tylko Rumunia i Bułgaria. Pomimo naszej dumy z postępu gospodarczego trzech ostatnich dekad, nie posunęliśmy się ani o krok do przodu, stając się montownią produkcji przemysłowej, a nie kreatorem nowych technologii.


Polska na badania i rozwój wydaje zaledwie 1,4% PKB, a więc znacznie mniej niż wynosi średni wskaźnik Unii Europejskiej. Nakłady Niemiec na ten cel per capita są co najmniej 16 razy większe. Opracowanie rządowej strategii rozwoju technologicznego stanie się łącznikiem pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju, a polityką przemysłową. To umożliwi stworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu nowatorskich pomysłów na rynek.

Fot. Edward Piekarski

– Z polskimi innowacjami rzeczywiście nie jest dobrze, mimo że jest to fundament każdej gospodarki – potwierdził Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. – Chcemy to zmienić we współpracy z naukowcami i przedsiębiorcami. Bardzo liczymy na to, że pomogą nam państwo nie tylko ustalić przyczyny tej niekorzystnej sytuacji, ale także wskażą kierunki koniecznych zmian.  My możemy dobrze zaadresować pieniądze, usuwać bariery legislacyjne dotyczące prowadzenia badań i działalności gospodarczej natomiast bez udziału środowisk naukowych nie dokonamy wyboru inteligentnych specjalizacji, które należy wspierać dla zapewnienia Polsce suwerenności technologicznej. Największy nacisk chcemy położyć na komercjalizację technologicznych rozwiązań i wprowadzenie ich do gospodarki, bo to przyniesie nam wszystkim oczekiwany efekt.

Minister zapewnił, że pieniędzy na ten cel z pewnością nie zabraknie, ale muszą być racjonalnie wykorzystywane. Niedługo oprócz Krajowego Planu Odbudowy będziemy przekazywać środki z Funduszu Spójności w łącznej kwocie ponad 70 mld euro.

Do propozycji zmian zgłaszanych podczas dyskusji panelowej przez przedstawicieli nauki i przedsiębiorców odniósł się także Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Poruszane przez państwa sprawy są kluczowe dla nauki, która musi przede wszystkim służyć ludziom i polskiej gospodarce. Powinniśmy ograniczyć zakup technologii za granicą zlecając badania polskim instytucjom i wyższym uczelniom, szczególnie w dziedzinie obronności, a także wysokich technologii. To jest bowiem gwarancja naszego bezpieczeństwa narodowego. Będziemy systematycznie zwiększać nakłady na badania i rozwój, żeby Polska była silnym państwem w Unii Europejskiej i zajmowała czołowe miejsca w rankingach innowacyjności. Każdy apel środowisk naukowych w tej sprawie ułatwi mi starania w rządzie o zwiększenie budżetu na ten cel, zachęcał minister.

W czasie spotkania dr Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, przedstawił cele i stan przygotowań do Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego – CETEF’24, które odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja br. i zaprosił panów Ministrów i uczestników spotkania do udziału w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu. Celem CETEF organizowanego przy współpracy z Komisją Europejską i pod patronatem Parlamentu Europejskiego jest zwiększenie udziału i roli krajów leżących w naszej części Europy w realizacji europejskich programów rozwoju i kształtowaniu europejskiej polityki technologicznej oraz promocja Polski jako atrakcyjnego i solidnego partnera technologicznego.

Fot. Edward Piekarski - IZTECH

Innowacje odgrywają coraz większą rolę w gospodarce każdego kraju. Oprócz korzyści, jakie niosą użytkownikom, sprzyjają tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy, budowaniu bardziej ekologicznego społeczeństwa i poprawie jakości naszego życia powiedziała w podsumowaniu merytorycznej dyskusji Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Nie wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania udało się zgłosić swoje sugestie, dlatego zachęcamy do ich przesyłania za naszym pośrednictwem grupie roboczej ds. polityki technologicznej. Propozycje te posłużą do przygotowania memorandum w sprawie polskiej polityki technologicznej, a następnie zostaną przekazane na ręce obu ministrów uczestniczących w  dzisiejszym Forum.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

ul. Taborowa 22
02-699 Warszawa
tel. + 48 22 651 73 87
email. sekretariat@iztech.pl

Śledź nas

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.