Prezes Izby
Dyrektor Generalny

Dr inż. Zygmunt Krasiński

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) i podjął pracę naukową jako adiunkt. Prowadził badania na Strathclyde University w Glasgow oraz Nihon University w Tokio, jako stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94). Autor/współautor ponad 20 publikacji w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Kilkakrotnie nagradzany, w tym za najlepszą prezentację naukową (Presentation Prize of the IEE of Japan – 1994) i nagrodami dla młodych naukowców (Young Scientist Award of URSI – 1990 i 1995). Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i KPK ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska polskiego wokół tematyki zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska RP. Pracował jako ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu Partnerstwa Regionalnego realizowanego na rzecz regionu Bałkanów Zachodnich, członek powołanego przez KE zespołu międzynarodowego w ramach S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan (2012), ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe Strategic Configuration oraz MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka w H2020 i Shadow Strategic Configuration do PR Horyzont Europa oraz Panel ds. Badań i Innowacji Partnerstwa Wschodniego), wiceprzewodniczący Podkomitetu Ministerstwa Rozwoju do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Członek Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współpomysłodawca i koordynator przygotowania stanowiska polskich ekspertów do 9PR i zakończonych sukcesem działań na rzecz wprowadzenia w Horyzoncie Europa dodatkowego kryterium selekcji projektów opartego na dywersyfikacji geograficznej, pozwalającego wybrać z najlepiej ocenionych wniosków te, które zapewniają szersze włączenie nowych krajów członkowskich i wykorzystanie ich potencjału. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (łącznie ponad 160 projektów od 5PR do H2020). Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Inicjator cyklu pionierskich szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2005). Audytor i Przewodniczący Zespołu Oceniającego w ramach International Visibility Project. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji Project Management IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2020 r. członek External Relations Committee of EARMA. Prezes Zarządu (elekt) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH ).

Posiada doświadczenie w zakresie obrotu kapitałowego i finansów, będąc przez szereg lat związany z sektorem bankowym, w tym pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA.

Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim. Posiada podstawową znajomość języka japońskiego.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.