członek Rady Izby

dr. Wojciech Wajda

Były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Nagradzany za prace badawcze, stażysta uczelni krajowych i zagranicznych. W 1988 roku założył Wasko Sp. z o.o., którą przekształcił w spółkę akcyjną, a następnie wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Spółka od 27 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Kierowana przez niego spółka podejmuje współpracę z przemysłem górniczym po przejęciu większościowego pakietu akcji największej firmy z branży informatycznej świadczącej usługi dla górnictwa – Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach.

Obecnie Grupa Kapitałowa WASKO S.A. zatrudnia około 1500 pracowników. Spółki Grupy realizują projekty z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny, a także wiele projektów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa obywateli. Za przeszło 27-letnie zaangażowanie w budowę Spółki opartej na solidnych podstawach finansowych, polepszenie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju kraju został uhonorowany m.in. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, odznaką „Zasłużony dla nauki polskiej”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.