Wiceprzewodniczący Rady Izby

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Elektronik, habilitacja w zakresie telekomunikacji (Politechnika Wrocławska, 1993).tytuł Profesora uzyskał w 2002 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. Od 1980 r. pracuje w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełnił szereg funkcji organizacyjnych, m.in. rektora Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2016 Członek wielu komitetów, rad naukowych i stowarzyszeń inżynierskich m.in. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitetu Badań Naukowych, Rady Telekomunikacji oraz komitetów zarządzających międzynarodowymi programami.

W działalności naukowej zajmował się głównie problematyką związaną z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz telekomunikacją. Zaproponował oryginalną i unikatową w skali światowej metodę analizy anten ramowych umieszczonych w polu elektromagnetycznym o dowolnie złożonej strukturze. W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na szczególną uwagę zasługują jego prace poświęcone zagadnieniom związanym sondami pola elektromagnetycznego oraz alternatywnymi metodami pomiaru emisyjności. Wykazał między innymi możliwość wykorzystania podwójnie obciążonych anten ramowych jako sond składowych pola elektromagnetycznego, w tym również sond charakteryzujących się sferyczną charakterystyką kierunkowości. Największym osiągnięciem z tego zakresu jest opracowanie oryginalnego w skali światowej stanowiska pomiarowego wykorzystującego połowę anteny ramowej w pomiarach zaburzeń promieniowanych. Posiada w dorobku 181 publikacji. i ponad 500 opracowań naukowych w zakresie projektów, konstrukcji i technologii, w tym 277 udokumentowanych sprawozdaniami serii SPR. Jedenaście zakończyło się unikatowymi wdrożeniami.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim. Uzyskał m.in. tytuł profesora honorowego, Obuda University Budapeszt 2011, Doktorat honoris causa Moskiewskiego Instytutu Energetycznego MEI 2014, tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 2018

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.