Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, doktorat i habilitacja na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Odbył dwa długoterminowe staże naukowo-badawcze za granicą: w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych (19 mies.) i w Universidad Complutense de Madrid (23 mies.) w Hiszpanii.

Od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie szkieł metalicznych i materiałów nanokrystalicznych. Kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki, NATO (Science for Peace) i UE w ramach 5, 6 i 7 PR oraz Horyzont 2020 (w tym Centrum Doskonałości NanoCentre w 5PR). W latach 2003-2006 był ekspertem rządowym w dziedzinie nanomateriałów (3. priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli. Jest autorem i współautorem ponad 260 publikacji naukowych (225 w bazie danych SCOPUS), cytowanych ponad 2700 razy (po odrzuceniu autocytowań wszystkich współautorów); Indeks Hirscha H = 25 (bez autocytowań). Jest współautorem 3 patentów i autorem 1 monografii. Należy do grupy 2 procent najczęściej cytowanych naukowców na świecie, według zestawień World’s TOP 2% Scientists oceniających dorobek naukowy od początku kariery do roku 2019 a następnie do roku 2020 opublikowanych w magazynie PLOS Biology, odpowiednio, w październiku 2020 r. [https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/2  Table-S6-career-2019)] i w listopadzie 2021 r. [https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 Table_1_Authors_career_2020_wopp_extracted_202108], a przygotowanych przez uczonych z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies.

W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki a w latach 2002-2005 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przez dwie kolejne kadencje w latach 2005-2012 był Prorektorem ds. Nauki Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnym, m.in. za badania naukowe, transfer technologii do gospodarki i współpracę Uczelni z zagranicą. Od 2006 roku jest członkiem Komitetu Sterującego International Symposium on Metastable and Nano Materials, od 2007 roku członkiem Komitetu Doradczego Międzynarodowej Konferencji Rapidly Quenched Metals a od 2013 roku Soft Magnetic Materials.

Od 2004 roku jest członkiem z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2019 Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN). W kadencji 2007–2010 był zastępcą przewodniczącego w tymże komitecie. W latach 2004-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji a następnie Zespołu Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Był również aktywnym członkiem pięciu Rad Naukowych: Instytutu Energii Atomowej w Świerku (2003-2011),  Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2006-2014), Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (2011-2015), Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (2015-2019 – wiceprzewodniczący Rady Naukowej) i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (2007-2017).

Od powstania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego (w 2006 r.) do 2012 roku był zaangażowany, jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, w działania prowadzące do opracowania koncepcji i utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego. W latach 2009-2012 był, delegowanym przez MNiSzW, członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. Od powstania Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii pełnił funkcję zastępcy Prezesa Zarządu Izby (2008-2015) a od 2015 roku jest członkiem Rady Izby.

Wielokrotnie otrzymywał nagrody uczelniane i ministerialne za działalność naukową (2 nagrody Ministra i 3 nagrody JM Rektora PW) i organizacyjną (15 nagród JM Rektora PW). W 2014 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2016 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.