członek Rady Izby

Maciej Adamkiewicz

Rada Nadzorcza Adamed Pharma S.A. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych i patentowych, a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej – International Uroginecology Journal. Od 2000 roku kierował całością prac zarządu firmy, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. W ostatnich latach skutecznie rozwija działalność na rynkach międzynarodowych. Od grudnia 2020 r. członek Rady Nadzorczej Adamed Pharma i koncentruje się na strategicznym rozwoju firmy poprzez realizacje idei gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju nowoczesnych systemów ochrony zdrowia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Za wkład w rozwój polskiej gospodarki Maciej Adamkiewicz (wspólne z Małgorzatą Adamkiewicz) otrzymał pamiątkowy medal 100-lecia Odzyskania Niepodegłości. Środowisko medyczne uhonorowało Macieja Adamkiewicza (wspólnie z Małgorzatą Adamkiewicz) tytułem „Osobowość Roku 2019 w Ochronie Zdrowia”.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.