Wiceprezes Izby

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Doświadczony koordynator projektów w ramach grantów z Programów Ramowych i ESIF. Kierownik projektu Innovation Coach w Centrum Unijnych Projektów Badawczych w IPPT PAN. W latach 2008 – 2022 ekspert i zastępca dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Koordynator projektu NCP_WIDE.NET (finansowanego w ramach Horyzontu 2020) oraz NCP_WIDERA.NET (Horyzont Europa). Katarzyna była koordynatorką projektu krajowego i członkiem kilku Komitetów Programowych ds. Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. Jej doświadczenie obejmuje wsparcie dla Centrów Doskonałości, instytucji badawczych, innowacyjnych MŚP, start-upów i dużych firm w pozyskiwaniu środków na rozwój projektów badawczych i innowacyjnych w ramach Programów Ramowych i finansowania uzupełniającego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów europejskich finansowanych w ramach Programów Ramowych (7 Program Ramowy, Horyzont 2020), Funduszy Strukturalnych i Funduszy Norweskich. Jedna z współautorek projektów Polish Teaming 2 zakończonych sukcesem. Członek Rady Doradczej w projekcie ERA-LEARN 2020, członek kilku komitetów związanych z funduszami strukturalnymi i finansowaniem komplementarnym. W latach 2013-2020 Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators, alumna programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, Palo Alto, Kalifornia. Jej obszary specjalizacji to innowacje, współpraca przemysł-akademia, synergia źródeł finansowych UE oraz współpraca międzynarodowa.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.