Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Szymura

Przedsiębiorca, informatyk. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej z najwyższą średnią oceną w historii uczelni. Przez dwa lata kierował pracami studenckiego Koła Naukowego Automatyków. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmował się zagadnieniami projektowania systemów informatycznych, systemami operacyjnymi i optymalizacją dyskretną. W latach 1983–1987 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Uczestniczył tam w opracowaniu komputerowego systemu analizy wstrząsów sejsmicznych.

W 1984 r. założył firmę MiCOMP – „spin-off z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej – pierwszą prywatną firmę informatyczną na Śląsku, jedną z dwóch pierwszych w Polsce. Do roku 1990 pełnił w niej funkcję dyrektora. Firma opracowała i produkowała systemy stosowane do budowy rozległych sieci komputerowych w największych polskich ośrodkach obliczeniowych. W konstrukcji zastosowano, po raz pierwszy w rodzinie komputerów ODRA/ICL, układy IV skali integracji. MiCOMP działa po dziś dzień – obecnie oferuje oprogramowanie dla administracji państwowej.

MiCOMP dał początek kolejnym firmom informatycznym: Techmex Bielsko-Biała, Techmex Far East Singapore,  2Si Katowice. Stworzona przez Jerzego Szymurę grupa firm należała, w latach 2000-2002, do jednej z największych w Polsce. Większość spośród pierwszych polskich inżynierów technologii Novell i Microsoft uzyskało swoje certyfikaty zawodowe w centrach edukacyjnych tych firm.

Jerzy Szymura prowadził również działalność inwestycyjną typu VC. Był „aniołem biznesu” dla PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości), najważniejszego obecnie na Śląsku wydawcy mediów biznesowych i organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Był współzałożycielem Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz banku GBG SA (obecnie Getin Bank SA), w którym pełnił funkcję prezesa komisji rewizyjnej.

Jerzy Szymura jest autorem i promotorem projektu „Autostrada Firm Nowych Technologii”, którego celem jest przekształcenie regionu czterech województw położonych wzdłuż autostrady A-4 w europejski region przemysłu zaawansowanych technologii. Z jego inicjatywy, w 13 maja 2002 roku, zostało podpisane porozumienie „Autostrada Firm Nowych Technologii”. Sygnatariuszami porozumienia byli marszałkowie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Porozumienie to zostało następnie, w roku 2007, poszerzone o miasta: Wrocław, Opole, Katowice i Kraków.

W roku 2004 kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując kampanię wyborczą do promocji idei AFNT. W wyborach do Senatu w roku 2005 otrzymał mandat Senatora RP. Głównym obszarem jego aktywności w Senacie była działalność na rzecz idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Z jego inicjatywy powstał parlamentarny zespół Społeczeństwo Informacyjne i Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW). Pełnił w nim obowiązki przewodniczącego prezydium.

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym: „Infostar”, „Tego co zmienia polski przemysł” (2001) i „Menadżera 10-lecia na Śląsku” (2003). Zaliczony do grona „100 najmądrzejszych Ślązaków” w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

4 września 2019 znalazł się w gronie 4 pierwszych osób, którym nadano tytuł „Wybitny Absolwent Politechniki Śląskiej”.

Czas wolny poświęca głównie na sport amatorski i turystykę. Uprawia narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie (MTB), biegi i trekking. Jest inicjatorem i współorganizatorem zawodów narciarskich o Puchar Senatora, które są obecnie oficjalnymi  eliminacjami Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim. W roku 2018 zdobył Kilimanjaro.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.