Członek Komisji Rewizyjnej

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) Politechniki Łódzkiej; Ekspert i pracownik naukowo-badawczy w przedsiębiorstwach sektora papierniczego, rolno-spożywczego, chemicznego; Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; w latach 1990-2020 pracownik naukowy i menedżer w instytutach badawczych; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII Kadencji (2018-2021); Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 3 „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (MRiT); Członek Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy”; Zdobyła doświadczenie w organizacji pracy w strukturach europejskich w zarządzaniu zespołem menedżerów w European Institute of Innovation and Technology EIT Food Co-location Centre North-East i koordynacja działań w zakresie tworzenia eko-systemów i budowania łańcuchów wartości dla przemysłu spożywczego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu innowacyjnych systemów wzmacniania krajowych i międzynarodowych sieci współpracy między instytucjami naukowymi, firmami i administracją m.in. była członkiem założycielem i wiceprezydentem ds. Innowacji Europejskiej Sieci EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence), członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECh, członkiem założycielem Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki , członkiem Polskiej Federacji Biotechnologii, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Polskiego Towarzystwa Chitynowego; Komisji ds. Innowacji i Komisji ds. Materiałów Polimerowych PIPC i wielu innych organizacji naukowych, stowarzyszeń i komitetów naukowych.

Specjalizuje się w obszarach badawczych związanych z biogospodarką cyrkularną/GOZem, biotechnologią przemysłową, biomateriałami, biopolimerami i biotworzywami, kaskadowym zagospodarowaniem bioodpadów a także modyfikacją i przetwórstwem polimerów.

Była kierownikiem i wykonawcą 42 projektów badawczych, realizowanych w interdyscyplinarnych wielopodmiotowych konsorcjach naukowych i naukowo-biznesowych w Programach Ramowych UE, Programach Operacyjnych POIG i POIR, Programie Badań Zamawianych i programach regionalnych.

Jest autorem i współautorem : 120 publikacji naukowych, 32 patentów i ponad 160 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Nagrodzona została przez Prezydium Oddziału PAN i Rektorów Wyższych Uczelni w Łodzi nagrodą dla młodego naukowca za całokształt osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk technicznych. Odznaczona Krzyżami Zasługi za aktywność naukową i współpracę międzynarodową oraz za rozwój biotechnologii przemysłowej. Odznaczona medalami za innowacje na krajowych i zagranicznych Targach Wynalazków. Wyróżniona EU – Woman Inventor and Innovator Network Sztokholm, Szwecja dla kobiet kreatywnych, pomysłowych, innowacyjnych i przedsiębiorczych a także Perłą Innowacji – Progress 2014 i tytułem ‘Srebrny Inżynier 2014 r.” w kategorii Nauka.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.