członek Rady Izby

Dr inż. Barbara Juszczyk

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Menager i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 21.02.2019 roku pełni funkcję Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Doktor nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach). Wcześniej była Kierownikiem Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN. Zakres jej obowiązków obejmował zarządzanie zespołem pracowników, kreowanie i rozwijanie nowych, perspektywicznych kierunków badawczych, budowanie długofalowych relacji biznesowych z partnerami przemysłowymi oraz jednostkami badawczymi i naukowymi. Zajmowała się kierowaniem i koordynacją projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz europejskich. Była m.in. Sekretarzem Naukowym Projektu Strategicznego ZAMAT „Innowacyjne materiały i technologie ich wytwarzania”.

Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Rad Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członek zespołu powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. Rozwoju przetwórstwa miedzi w Polsce, Członek Zespołu Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Członek Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych IATI Autostrada Technologii i Innowacji, Członek Komitetu miedziowego Stowarzyszenia Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e. V. (GDMB).

Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz współtwórca Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego.

Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych, 27 projektów naukowo-badawczych, 5 projektów międzynarodowych, 23 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 60 prac badawczych własnych, laureat 19 nagród i wyróżnień.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie w roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie Organizacjami na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Akademię Menadżera Nesse Treningi Interpersonalne.

Ryszard Pregiel prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji m.in. kierownika katedry informatyki, dziekana Wydziału Informatyki i prorektora ds. nauki.

W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle, m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w

Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych, i tytułem Honorowego Złotego Inżyniera.