Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

1etc-baner1-1 700x185

 

04.04.2014 r.

Szanowni Państwo,

W dniach 12-13 czerwca 2014 r. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechniką Wrocławską, pod auspicjami Komisji Europejskiej, organizuje we Wrocławiu Europejski Kongres Technologiczny , będący pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W trakcie obrad Kongresu zostaną przedstawione i poddane dyskusji założenia polityki reindustrializacji Europy oraz metody i instrumenty jej realizacji, w tym Program Ramowy Horizon 2020. Komitetowi Sterującemu Kongresu przewodniczy Prof. Jerzy Buzek, b. premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Pracami Komitetu Programowego kieruje prof. Gabriel Crean, wiceprezydent francuskiej Komisji Energii Atomowej i Energii Alternatywnych oraz przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kluczowych Technologii przy Komisji Europejskiej.

Udział w Kongresie zapowiedziało ponad 40 referentów reprezentujących Komisję Europejską i nadzorowane przez nią instytucje, technologiczne organizacje międzynarodowe, ośrodki naukowe i badawcze Europy oraz wiodące europejskie przedsiębiorstwa, wśród nich p. Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, a także dyrektorzy generalni KE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz ds. Badań I Innowacji. Przewidujemy uczestnictwo około 500 interesariuszy z całej Europy. W najbliższych dniach zaproszenia na Kongres zostaną także przesłane wszystkim członkom Izby.

Chcąc wykorzystać okazję, jaka stwarza Kongres, do promocji polskiej nauki i przemysłu oraz tworzenia sieci kooperacyjnych, międzynarodowych klastrów, platform i zespołów badawczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowuje wydawnictwo prezentujące osiągnięcia polskich przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. Przygotowywana publikacja „Poland Innovation" będzie rozpowszechniona wśród uczestników Kongresu i rozesłana do wielu przemysłowych i badawczych ośrodków Europy.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie w terminie 3 – 4 dni, czy będą Państwo zainteresowani bezpłatnym umieszczeniem w przygotowywanej publikacji materiałów promujących Państwa działalność . Materiały do publikacji nie powinny przekraczać objętości 5 stron formatu A4, wraz z ewentualnymi rysunkami, zdjęciami czy tabelami. Jednocześnie informujemy, że termin nadesłania krótkiej charakterystyki przygotowywanych materiałów upływa 15 kwietnia br., a termin złożenia materiałów w języku angielskim do opracowania wydawniczego - 30 kwietnia br. Wersje polskojęzyczne materiałów opublikujemy na stronie internetowej Izby (www.iztech.pl, www.bazaket.pl). Informacje i materiały prosimy przekazywać na adres maciej.sajdak@iztech.pl .
W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny 22 651 73 89.

Biuro Zarządu
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii